STRONA GŁÓWNA
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA
ZADANIA I KOMPETENCJE
MAJĄTEK
TRYB DZIAŁANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW
REJESTRY
PRACOWNICY
KONTAKT
ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE BUDOWY
INFORMACJE
DRUKI DO POBRANIA
OGŁOSZENIA

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W KATOWICACH

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 „koronowirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, informuję Państwa o przyjętym przez PINB Katowice sposobie postepowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:

- w przypadkach niecierpiących zwłoki wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym

- w pozostałych przypadkach prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

Korespondencję tradycyjną prosimy przesyłać drogą pocztową lub składać
w skrzynce siedziby Urzędu.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą:

·       Internetu- wiadomości e-mail,

·      Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej oraz

·       pocztą tradycyjną.

Równocześnie od dnia 16 marca b.r. zostaje ograniczona do niezbędnego minimum praca w terenie (kontrole, oględziny).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach będzie informował na bieżąco.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach z siedzibą: 40-003 Katowice, Rynek 13

II. Inspektor ochrony danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych pod adresem e-maili , lub pod numerem telefonu +48 32 253 64 31, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

IV. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

V. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

VI. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16RODO;

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17RODO;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

VII. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Przy czym podanie danych jest:

1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

X. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.