Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Dochody i wydatki na 2020 rok stanowią:

  • Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 27.368 zł (załącznik nr 1a s. 240 Uchwały)
  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  – 951.727 zł (załącznik nr 2/16 s. 280 Uchwały)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2020 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.24.2019 z dnia 23 października 2019r.w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2020 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zatwierdzony Uchwałą Nr XV/349/19 Rady Miasta Katowic z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2020 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 753/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku.  

 

22 marca 2021
Czytaj więcej o: Dochody i wydatki na 2020 rok stanowią:

Dochody i wydatki na 2019 rok stanowią:

  • Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 27.368 zł (załącznik nr 1a s. 22 Uchwały)
  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  – 956.684 zł (załącznik nr 2 s. 27 Uchwały)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2019 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.241.2.2018 z dnia 22 października 2018r.w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2019 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zatwierdzony Uchwałą Nr III/24/18 Rady Miasta Katowic z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2019 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 104/2019 z dnia 10 stycznia 2019 roku.

 

22 marca 2021
Czytaj więcej o: Dochody i wydatki na 2019 rok stanowią:

Dochody i wydatki na 2018 rok stanowią:

  • Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 27.368 zł (załącznik nr 1a s. 24 Uchwały)
  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  – 885.254zł (załącznik nr 2 s. 28 Uchwały)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2018 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2018 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zatwierdzony Uchwałą Nr L/1020/17 Rady Miasta Katowic z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2018 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1761/2018 z dnia 4 stycznia 2018 roku.

22 marca 2021
Czytaj więcej o: Dochody i wydatki na 2018 rok stanowią:

Dochody i wydatki na 2021 rok stanowią:

  • Dochody związane z realizacją zadań zleconych –  27.368 zł (załącznik nr 1a s. 237 Uchwały)
  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  – 1.056.460 zł (załącznik nr 2/26 s. 295 Uchwały)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2021 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020r.w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2021 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/632/20 Rady Miasta Katowic z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2021 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1407/2021 z dnia 7 stycznia 2021 roku.

22 marca 2021
Czytaj więcej o: Dochody i wydatki na 2021 rok stanowią:

Dane Osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, ustawy Prawo budowlane i ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16RODO;
3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17RODO;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Przy czym podanie danych jest:
1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

17 marca 2021
Czytaj więcej o: Dane Osobowe