Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

2020-02-13

17 marca 2021

PINB Katowice zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach rozpoznania rynku na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w tut. Inspektoracie

Szczegóły: Czytaj więcej.

Stan zatrudnienia: 10-12 osób

 1. Ilość przewidywanych spraw w zakresie przetwarzania danych osobowych podmiotów (stron) w PINB w okresie 1 roku: ok 21 000 W szczególności do obowiązków Inspektora Ochrony Danych należeć będzie odpowiednio:
  1. Nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Doradztwo w sprawach przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
  2. Udzielanie pracownikom informacji o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tych sprawach.
  3. Szkolenie osób przetwarzających dane osobowe oraz inne działania zwiększające świadomość personelu.
  4. Prowadzenie, w tym aktualizacja i opracowywanie wymaganej dokumentacji ochrony danych osobowych.
  5. Nadzór nad prowadzoną dokumentacją ochrony danych osobowych, w tym politykami ochrony danych osobowych, upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych, umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Monitorowanie podziału obowiązków pomiędzy komórkami w zakresie danych osobowych
  7. Nadzór nad przebiegiem udostępniania dokumentów zawierających dane osobowe.
  8. Bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych.
  9. Doradztwo techniczne z zakresu bezpieczeństwa informacji. Rekomendowanie odpowiednich ze względu na stan aktualnej wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych środków organizacyjnych i technicznych zapewniających lub poprawiających stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, uwzględniający w szczególności ryzyka naruszania praw lub wolności osób fizycznych.
  10. Udzielanie zaleceń i monitorowanie wykonania ocen skutków dla ochrony danych zgodnie z art. 35 RODO w odniesieniu do rodzajów przetwarzania, które mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
  11. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzanych danych.
  12. Prowadzenie rejestru kategorii przetwarzania danych.
  13. Pełnienie dyżuru w siedzibie zamawiającego (warunek bezwzględny) w ustalonym czasie np. raz w tygodniu.
  14. Pełnienie roli punktu kontaktowego we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących osobom fizycznym.
  15. Uczestnictwo w kontrolach, prowadzenie korespondencji .
  16. Dokonywanie okresowych audytów w zakresie ochrony danych osobowych.
  17. Nadzór nad monitoringiem.
  18. Nadzorowanie zgłaszania incydentów naruszenia ochrony danych osobowych oraz zawiadamiania osób, których dane dotyczą.
  19. Reprezentowanie jednostki przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organami rządowymi i samorządowymi, sądami powszechnymi, administracyjnymi w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  20. Dokonanie zgłoszenia wyznaczenia IOD do PUODO oraz zgłoszenie zmian w tym zakresie.
  21. Doradztwo techniczne z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 2. Czas realizacji zamówienia: umowa na okres 1 roku.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: e-mailem na adres sekretariat@pinb.katowice.pl lub złożenie oferty w sekretariacie PINB (pok.514) Rynek 13, Katowice w terminie 19.02.2020 r. do godz. 10.00
 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania oceny tych warunków:
  1. Pełna zdolność do czynności prawnych ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia (załącznik nr 2)
  2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania obowiązków Inspektora Ochrony Danych ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2)
  3. Co najmniej 3 letnie doświadczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach publicznych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia (załącznik nr 2)
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy do oferty – Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 - oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
 6. Opis sposobu obliczenia ceny: cenę należy podać na formularzu ofertowym (załącznik 1) w kwocie netto z dodaniem podatku VAT. Cena musi zawierać wszystkie elementy jakie składają się na koszt wykonania usługi.
 7. Opis kryteriów jakimi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty: cena wykonania zamówienia 100%
 8. Warunki płatności: Zamawiający wypłaca comiesięczne wynagrodzenie po akceptacji sprawozdania złożonego do faktury, w terminie 7 dni od jej wystawienia i doręczenia Zamawiającemu.
 9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Janusz Jaworowski tel.: 322536431 w 104
 10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania. W ofercie prosimy o podanie kosztu netto plus VAT za 1 miesiąc sprawowania funkcji IOD Oferty można składać w formie pisemnej lub wysłać za pomocą poczty elektronicznej.
 11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy – nie określa się.
 12. Zamawiający nie zwraca otrzymanych ofert. O ile nie zostaną odebrane zostaną po przeprowadzeniu procedury zniszczone (usunięte) po okresie wynikającym z przepisów prawa.
 13. Zapytanie stanowi element rozpoznania rynku. Otrzymane oferty będą rozpatrywane w charakterze informacyjnym, nie będą podstawą wiążącej Zamawiającego oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2021-03-17
Data publikacji:2021-03-17
Osoba sporządzająca dokument:Mirosław Skórski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:934