Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Majątek 2020

22 marca 2021

p.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2020r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

-

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

-

B

AKTYWA OBROTOWE

192 496,52

II

Należności krótkoterminowe

190 866,72

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

190 866,72

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

    1 629,80

II

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

    1 629,80

 

AKTYWA RAZEM

192 496,52

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PINB Katowice
Data utworzenia:2021-03-22
Data publikacji:2021-03-22
Osoba sporządzająca dokument:Mirosław Skórski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Spyra
Liczba odwiedzin:339