STRONA GŁÓWNA
STATUS PRAWNY
ORGANIZACJA
ZADANIA I KOMPETENCJE
MAJĄTEK
TRYB DZIAŁANIA
I ZAŁATWIANIA SPRAW
REJESTRY
PRACOWNICY
KONTAKT
ROZPOCZYNANIE I KOŃCZENIE BUDOWY
INFORMACJE
DRUKI DO POBRANIA
OGŁOSZENIA

MAJĄTEK

Wartość majątku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 466.015 zł. Na majątek Inspektoratu składa się majątek trwały stanowiący 0,68% majątku ogółem oraz majątek obrotowy, stanowiący 99,32% majątku ogółem. Największą część majątku trwałego stanowią środki transportu, a majątku obrotowego - pozostałe należności.

Przedmiotową strukturę majątku przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2017r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

3.180

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

3.180

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

3.180

B

AKTYWA OBROTOWE

462.835

II

Należności krótko terminowe

462.313

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

462.313

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

522

II

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

522

AKTYWA RAZEM

466.015

Uwaga: Wartość składników majątku wykazano według ich wartości bilansowej