Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Katastrofy budowlane

22 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Katastrofy budowlane

Dochody i wydatki na 2022 rok stanowią:

  • Dochody związane z realizacją zadań zleconych –  16.842 zł (załącznik nr 1a s. 238 Uchwały)
  • Wydatki związane z realizacją zadań zleconych  – 1.098.528 zł (załącznik nr 2/26 s. 297 Uchwały)

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na 2022 rok został nadany Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021r.w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2021 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zatwierdzony Uchwałą Nr XLII/922/21 Rady Miasta Katowic z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2022 rok oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2181/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku.

25 marca 2022
Czytaj więcej o: Dochody i wydatki na 2022 rok stanowią:

Centralna Ewidencja Emisyjności - CEEB

24 marca 2022
Czytaj więcej o: Centralna Ewidencja Emisyjności - CEEB

2021

23 marca 2022
Czytaj więcej o: 2021

Majątek 2021

p.

Wyszczególnienie

Wartość składników majątku na 31.12.2021r.

A

MAJĄTEK TRWAŁY

-

I

Wartości niematerialne i prawne

-

II

Rzeczowe aktywa trwałe

-

1.3

Środki trwałe,
w tym: urządzenia techniczne i maszyny

-

B

AKTYWA OBROTOWE

192 233,35

II

Należności krótkoterminowe

190 866,72

4

Należności krótkoterminowe, w tym: pozostałe należności

190 866,72

III

Krótkoterminowe aktywa finansowe

    1 366,63

2

Krótkoterminowe aktywa finansowe,
w tym: środki pieniężne na rachunkach bankowych

    1 366,63

 

AKTYWA RAZEM

192 233,35

23 marca 2022
Czytaj więcej o: Majątek 2021